- بالاخره فهمیدم چرا به دنیا اومدم.


+ چرا؟


- دنبال تو اومدم دیگه. ایدیت.