خواهی بیا بیا بیا ببخشا.

خواهی برو برو برو جفا کن.

[میدل فینگر]